Handvest bescherming persoonsgegegevens

mobile image

De Klépierre Groep, met inbegrip van elke vennootschap die daarvan deel uitmaakt (hierna: de “Klépierre Groep” of “Klépierre”), hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy en gegevens van de gebruikers van diens websites en mobiele applicaties. Deze bestaan uit de institutionele website “www.klépierre.com” en de websites en mobiele applicaties die verbonden zijn aan door Klépierre geëxploiteerde winkelcentra. Klépierre streeft ernaar een streng geheimhoudingsbeleid vast te stellen en na te leven in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Klépierre valt onder de geldende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, nr. 2016/679 van 27 april 2016 (bekend als de “AVG""), alsmede alle regels van nationale wetgeving die zijn vastgesteld ter uitvoering daarvan, voor elke dochteronderneming.

Het doel van dit Handvest Bescherming Persoonsgegevens (het “Handvest") is om duidelijke, eenvoudige en volledige informatie te verstrekken aan alle betrokkenen (“u” of “uw"") over de wijze waarop Klépierre, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens over u (“Persoonsgegevens”) verzamelt en gebruikt en over de middelen die u ter beschikking staan om dat gebruik te beheren en uw rechten daarop uit te oefenen.

1. Wanneer worden Uw Persoonsgegevens verzameld?

(i) Klépierre kan uw Persoonsgegevens verzamelen in het kader van uw bezoek en uw gebruik van haar online diensten en die van haar partners, uw klanttraject voor die diensten (bijvoorbeeld cookies voor publieksmetingen) of uw contacten met de teams van Klépierre, in het bijzonder bij:
- het aanmaken van een gebruikersaccount of kandidaat account;
- het aanmelden voor een nieuwsbrief of een ander meldingssysteem;
- het aanmelden voor een prijsvraag of een klantloyaliteitsprogramma;
- het deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken; of
- het leggen van contact met een contactpersoon van Klépierre.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld in verband met uw gebruik van andere door Klépierre aangeboden producten en diensten, in het bijzonder in haar winkelcentra.

Die Persoonsgegevens zijn die welke u verstrekt door middel van formulieren, al dan niet op papier, hetzij op de door Klépierre ter beschikking gestelde websites of mobiele applicaties, hetzij bij de in haar winkelcentra geïnstalleerde terminals, dan wel in reactie op vragen die aan u worden gesteld door medewerkers van Klépierre of door haar gemachtigde dienstverleners. Mogelijk moet u ook informatie over uw aankopen versturen, zoals een kassabon met alle informatie die het bevat, om deel te nemen aan sommige acties.

Bij die gelegenheden houdt Klépierre rekening met de beginselen van minimale gegevensverwerking en gegevensbescherming, vanaf het ontwerpstadium van projecten en in standaardinstellingen (privacy door ontwerp en privacy door standaardinstellingen). Derhalve wordt uitsluitend ter zake dienende, passende en beperkte informatie verzameld voor de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt.

De Persoonsgegevens die nodig zijn voor verwerking zijn in het verzamelingsmedium aangegeven met een “! " of "*". Buiten deze situaties staat het u vrij om te besluiten of u (enig deel van) uw Persoonsgegevens wilt verstrekken, rekening houdend met het feit dat die beslissing kan leiden tot een beperking op uw toegang tot bepaalde door Klépierre aangeboden diensten of producten, of andere functionaliteiten die worden aangeboden op haar websites en mobiele applicaties (zoals het bewaren van uw geboortedatum om u op uw verjaardag te kunnen feliciteren).

(ii) Sociale plug-ins
Onze websites kunnen gebruikmaken van plug-ins (de “”Plug-ins””) die door sociale netwerken (facebook.com, Instagram, twitter, etc.) worden aangeboden. De Plug-ins zijn te herkennen aan het logo van het sociale netwerk waartoe zij behoren. Ze bieden u de mogelijkheid om de pagina's van deze netwerken te markeren in uw Favorieten en uw Favorieten te delen met hun andere gebruikers.

Als u een pagina bezoekt die Plug-ins bevat, maakt uw browser direct verbinding met de bijbehorende social media servers. De Geïntegreerde Plug-ins geven aan het sociale netwerk door dat u de betreffende pagina op onze sites hebt geopend. Als u verbonden bent met het sociale netwerk, kan uw bezoek aan uw account op het sociale netwerk gekoppeld worden. Als u gebruik maakt van de Plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop “delen” op Facebook, wordt de bijbehorende informatie direct door uw browser naar het sociale netwerk van Facebook verzonden en wordt daar bewaard. Ook als u niet verbonden bent met het sociale netwerk is het mogelijk dat de Plug-ins uw IP-adres naar het sociale netwerk verzenden.

Deze opmerkingen gelden ook voor het gebruik van de “JustAsk”-functionaliteit waarmee u via Facebook Messenger kunt communiceren met Klépierre.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverwerking door social media en uw rechten in dat verband, en voor het instellen van opties ter bescherming van uw privacy, wordt u verwezen naar het privacybeleid van de website van elk van deze netwerken, waaronder:
Privacybeleid Twitter: https://twitter.com/privacy
Gegevensbeleid Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Gegevensbeleid Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501

(iii) Registratie, verbinding via Facebook
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om zich bij onze websites te registreren met behulp van de registratieknop van Facebook of via de knop ”Inloggen"". Als u ervoor kiest om een account aan te maken met behulp van uw account op het sociale netwerk van Facebook, en onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, stuurt het desbetreffende sociale netwerk ons de Persoonsgegevens die u aan dat netwerk hebt doorgegeven (daaronder begrepen doch niet beperkt tot uw achternaam, voornaam, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, opleiding(en) en beroep), uw contactgegevens (straatnaam, plaats, postcode en land), uw telefoonnummer, uw ”vind-ik-leuks” (zoals pagina's, films, muziek, TV-programma's, etc.), uw publicaties, uw vriendenlijsten en andere informatie die u hebt aangegeven als openbare informatie.

(iv) Cookies
Bij het browsen op onze sites kunnen cookies op uw apparaat (computer, telefoon of tablet) worden geplaatst, afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld en die u te allen tijde kunt wijzigen.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat informatie bevat met betrekking tot de navigatie op deze websites, met als voornaamste doel het verbeteren van de manier waarop die worden bekeken en het mogelijk maken om gebruikers gepersonaliseerde diensten te leveren.

Op computers worden cookies beheerd door de internetbrowser.

Die cookies kunnen sessiecookies zijn (in welk geval het cookie automatisch wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten) of permanente cookies (in welk geval het cookie tot aan zijn vervaldatum bewaard blijft op het apparaat).

Hier vindt u de cookies die worden gebruikt door onze websites.

Hoe kunt u cookies accepteren of weigeren?
U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden opgeslagen op het apparaat of worden geweigerd, hetzij systematisch hetzij afhankelijk van de afzender, of zo dat u een melding krijgt als er een cookie in de terminal wordt opgeslagen, zodat u het kunt accepteren dan wel weigeren.

Verwijdering van alle cookies die door de browser worden gebruikt, met inbegrip van die welke door andere websites worden gebruikt, kan echter leiden tot wijziging of verlies van bepaalde instellingen of informatie.

De configuratie van elke browser verschilt. U bent verantwoordelijk voor het als volgt opvolgen van de aanwijzingen van uw browser-editor (de links die beschikbaar zijn op de datum van de meest recente update van deze pagina):
– Als u gebruik maakt van Internet Explorer
– Als u gebruik maakt van Safari
– Als u gebruik maakt van Chrome
– Als u gebruik maakt van Opera

Voor meer informatie over cookies en de gevolgen daarvan, kunt u naar de website van de Dutch Data Protection Authority

Cookies used on our website

(v) Verzameling van externe partners
Uw Persoonsgegevens kunnen ook aan ons worden verstuurd door externe partners, om u te laten profiteren van onze nieuwsbrieven, aanbiedingen, kortingen en andere acties. In het bijzonder gaat het daarbij om ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor klantloyaliteitsprogramma's en winkelketens binnen de winkelcentra van Klépierre. Net als bij al onze andere vormen van verwerking van Persoonsgegevens nemen wij, ongeacht de bron, ook daarbij de voorschriften van de toepasselijke regelgeving in acht, in het bijzonder de beginselen van minimale gegevensverwerking en bescherming vanaf het ontwerpstadium en door standaardinstellingen. Derhalve wordt uitsluitend ter zake dienende, passende en beperkte informatie verzameld voor de doeleinden waarvoor die wordt verwerkt.

Wij merken op dat in die gevallen de beleidsregels inzake geheimhouding van de desbetreffende partners, op grond waarvan zij uw Persoonsgegevens aan Klépierre kunnen doorgeven, op u van toepassing kunnen zijn.

2. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van Uw gegevens?

Uw Persoonsgegevens worden door Klépierre uitsluitend verwerkt in de op grond van de toepasselijke regelgeving toegestane gevallen en in het bijzonder op de volgende voorwaarden:
- als u vrij, specifiek, weloverwogen en ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een nieuwsbrief, aanbiedingen van partners, etc.);
- als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een sollicitatie binnen de Klépierre Groep);
- om te voldoen aan een verplichting die uit hoofde van wet- of regelgeving op de Klépierre Groep rust (zoals bestrijding van fraude);
- als de gerechtvaardigde belangen van Klépierre of de ontvangers de verwerking door Klépierre van uw Persoonsgegevens rechtvaardigt (bijvoorbeeld IT-beveiligingsmaatregelen), hetgeen gepaard gaat met passende beschermingsgaranties."
"Duidelijke informatie in overeenstemming met het toepasselijk recht is in elk geval voorzien.
Hierbij merken wij specifiek op dat voor kinderen jonger dan 17 die toestemming moet worden verleend of goedgekeurd door de drager van het ouderlijk gezag.
Indien laatstgenoemde ontdekt dat Persoonsgegevens over het betrokken kind aan Klépierre zijn toevertrouwd zonder zijn/haar toestemming kan hij/zij Klépierre verzoeken die Persoonsgegevens te verwijderen door de procedure te volgen zoals beschreven onder 7.2 van dit Handvest.

3.3 Voor welke doeleinden worden Uw Persoonsgegevens verzameld? 

Uw Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doeleinden.
Afhankelijk van de situatie, kunnen uw Persoonsgegevens gebruikt worden om:
- u de mogelijkheid te bieden informatie op te vragen en te verkrijgen over de Klépierre Groep of een van haar entiteiten of een winkelcentrum van Klépierre, of over de producten en diensten die laatstgenoemde of diens partners aanbieden;
- u de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een nieuwsbrief of een ander meldingssysteem;
- u de mogelijkheid te bieden een gebruikersaccount aan te maken en te beheren op de website van een door de Klépierre Groep geëxploiteerd winkelcentrum om gebruik te kunnen maken van informatie, producten en/of diensten of andere soorten voordelen die worden aangeboden door Klépierre, een winkelcentrum of diens partners;
- te reageren op uw verzoek tot het huren van een vaste of tijdelijke ruimte binnen een winkelcentrum van de Klépierre Groep;
- te kunnen deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken, analyses en statistieken voor de verbetering van onze producten en diensten alsmede de kennis over onze (potentiële) afnemers;
- uw sollicitatie naar een functie binnen de Klépierre Groep te verwerken;
- onze klantenbindingsprogramma's te beheren;
- uw klantervaring te verbeteren en/of u maatwerk- en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden.

Geen van uw Persoonsgegevens wordt op dit moment door ons verwerkt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming over u, met inbegrip van profilering. Klépierre kan u echter gepersonaliseerde advertenties en andere specifieke aanbiedingen sturen op basis van uw eigen persoonlijke informatie en de analyse van uw gebruikersgedrag en in het bijzonder de consumptievoorkeuren die u aan ons hebt doorgegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze profilering op de voorwaarden zoals hierna in artikel 7 uiteengezet.

Daarnaast kan Klépierre uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor administratieve doeleinden of voor andere doeleinden die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van een belangrijke wijziging in dit Handvest).

4. Wie zijn de ontvangers van Uw Persoonsgegevens?

Aangezien uw Persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, hebben alleen personen die daartoe rechtmatig toestemming hebben verkregen van Klépierre op grond van hun functie toegang tot uw Persoonsgegevens, onverminderd de mogelijke doorgifte daarvan voor zover die vereist wordt op grond van de toepasselijke regelgeving.

Alle personen voor wie Klépierre verantwoordelijk is en die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Aan hen kunnen disciplinaire maatregelen en/of andere sancties worden opgelegd als zij zich niet aan die verplichting houden.

Onder deze personen zijn begrepen bevoegde medewerkers binnen de Klépierre Groep en meer in het bijzonder, afhankelijk van de situatie, de inkoop-, marketing-, commerciële, administratieve en boekhoud-, logistieke en IT-afdeling, de afdeling personeelszaken, relatiebeheer en hun lijnmanagers.

Ook is het mogelijk dat onze bevoegde dienstverleners uw Persoonsgegevens moeten verwerken voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de verlening van de diensten die wij aan hen uitbesteden, daaronder met name begrepen dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, het monitoren van de meningen van klanten, het organiseren van prijsvragen, het beheren van klantrelaties, het beheren van klantloyaliteitsprogramma's, het versturen van e-mails voor marketinggegevens en het analyseren van klantgedrag. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het beheer van onze websites en mobiele applicaties thans wordt uitgevoerd door de volgende dienstverlener die uw Persoonsgegevens als onderaannemer namens ons verwerkt: de société par actions simplifié (vereenvoudigde aandelenvennootschap) CHORUS, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister te Parijs, Frankrijk, onder nummer 309 540 367 en gevestigd aan te 32, rue de Jeûneurs,75002, Parijs.

Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, kunnen uw Persoonsgegevens daarnaast ook worden doorgegeven aan onze Partners voor marketingdoeleinden en om te kunnen profiteren van hun eigen nieuwsbrieven, kortingen, aanbiedingen en andere acties. Onder deze “Partners” wordt verstaan vaste of tijdelijke merken die te vinden zijn in door Klépierre geëxploiteerde winkelcentra.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven om te voldoen aan verzoeken op grond van wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen of gerechtelijke procedures, indien dat is vereist op grond van het geldend recht.

Ten slotte kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een rechtverkrijgende, indien de activa van Klépierre verkocht of overgedragen worden aan een derde vennootschap.

In geval van inschakeling van buiten de Europese Unie gevestigde dienstverleners verbindt Klépierre zich om te controleren dat er passende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat een passend beschermingsniveau wordt geboden voor uw Persoonsgegevens (in het bijzonder door middel van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, een intern huishoudelijk reglement of het “Privacy Shield” zoals dat is opgesteld door de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika).

5. Hoe wordt de beveiliging van Uw Persoonsgegevens gewaarborgd?

Klépierre streeft ernaar uw Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen om ervoor te zorgen dat deze geheim gehouden worden en om te voorkomen dat deze worden vertekend, beschadigd, vernietigd of aan onbevoegde derden worden verstrekt.

Voor zover de verstrekking van gegevens aan derden noodzakelijk en toegestaan is, zal Klépierre ervoor zorgen dat die derden hetzelfde beschermingsniveau bieden als door Klépierre wordt geboden en verlangt Klépierre contractuele garanties om er met name voor te zorgen dat de gegevens uitsluitend worden verwerkt voor geoorloofde doeleinden, met alle noodzakelijke geheimhouding en beveiliging.

Klépierre treft technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens zo veilig mogelijk bewaard blijven, gedurende de periode dat dat noodzakelijk is voor het realiseren van de beoogde doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Hoewel Klépierre alle redelijke maatregelen treft om uw Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele verzend- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

In overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving verbindt Klépierre zich, in geval van een bewezen inbreuk in verband met Persoonsgegevens, die een groot risico zou kunnen inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, om die inbreuk te melden aan de betrokken toezichthoudende autoriteit en, voor zover dat is vereist op grond van die regelgeving, aan de betrokkenen (afhankelijk van de individuele dan wel algemene situatie).

Onverminderd het voorgaande dient u voorzichtigheid te betrachten om ongeoorloofde toegang tot uw Persoonsgegevens en uw apparaten (computer, smartphone, tablet, etc.) te voorkomen, in het bijzonder door een sterk wachtwoord te kiezen.

Voorts kunnen de websites en mobiele applicaties van Klépierre links bieden naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn (zoals sociale netwerken). Klépierre heeft geen zeggenschap over de content op de websites van die derden of hun praktijken als het gaat om de bescherming van de Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Derhalve aanvaardt Klépierre geen enkele aansprakelijkheid voor de verwerking door die derden van Uw Persoonsgegevens, welke niet valt onder dit Handvest. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie over de beleidsregels van die derden inzake bescherming van Persoonsgegevens.”"

6 Hoe lang worden Uw Persoonsgegevens bewaard?

"Klépierre bewaart uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zo lang als dat nodig is voor het realiseren van de beoogde doeleinden, onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot archivering, de verplichting tot bewaring van bepaalde gegevens en/of anonimisering.
In het bijzonder hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende brede categorieën van Persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens van (potentiële) afnemers worden bewaard voor zo lang als de gebruiker actief blijft, tot een maximum van drie jaar na het laatste contact met de gebruiker;
• Persoonlijke verbindingsgegevens: maximaal 1 jaar na de verbinding;
• Cookies: maximaal 13 maanden na installatie op de browser;
• Persoonsgegevens van sollicitanten (gedeelte over werving): de tijd die nodig is om de sollicitatie te verwerken en, in geval van een negatief resultaat, maximaal 2 jaar na het laatste contact (tenzij de kandidaat instemt met een langere periode).

7. Wat zijn Uw rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens en hoe kunt U deze uitoefenen?

(i) Uw rechten
Met inachtneming van de op grond van de toepasselijke regelgeving geldende beperkingen, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:"
➢ Recht op informatie over de verwerking van Uw Persoonsgegevens

Klépierre streeft ernaar u beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te verstrekken, in duidelijke taal, over de voorwaarden waaronder uw Persoonsgegevens worden verwerkt."
➢ Recht op inzage, rectificatie, wissing (of “recht op vergetelheid”) met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Het recht op inzage biedt u de mogelijkheid om uitsluitsel van Klépierre te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens door ons en de voorwaarden van die verwerking, alsmede om een kopie daarvan te ontvangen (voor een extra kopie mag Klépierre vergoeding verlangen van redelijke onkosten op basis van de gemaakte administratiekosten). Als dit verzoek elektronisch wordt verzonden wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm, tenzij U anders aangeeft.

Daarnaast hebt u het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen door Klépierre van Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.

Ten slotte hebt u, onder voorbehoud van uitzonderingen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld bewaring die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting), het recht om Klépierre te verzoeken uw Persoonsgegevens onverwijld te wissen om een van de volgende redenen:

- uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld of anderszins zijn verwerkt;
- u wenst uw toestemming in te trekken die gold als rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, voor zover van toepassing, en er is geen andere rechtsgrond voor die verwerking;
- u meent en kunt vaststellen dat uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
- uw Persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.
➢ Recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens
De geldende regelgeving bepaalt dat dit recht in bepaalde situaties kan worden uitgeoefend, waaronder met name:
- als u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, voor zo lang als nodig is om de juistheid daarvan te controleren;
- als u meent en kunt vaststellen dat de verwerking van uw Persoonsgegevens onrechtmatig is maar u bezwaar maakt tegen het verwijderen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan verlangt dat de verwerking wordt beperkt;
- als Klépierre uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nog nodig hebt om uw wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- als u bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zo lang als nodig is om te controleren of de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

➢ Recht om bezwaar te maken tegen marketing (met inbegrip van profilering)
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. U kunt ook alleen tegen profilering bezwaar maken. In dat geval ontvangt u niet langer gepersonaliseerde aanbiedingen.
➢ Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens
Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of een overeenkomst, biedt het recht op gegevensoverdraagbaarheid u de mogelijkheid om de Persoonsgegevens die u aan Klépierre hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door Klépierre.

Waar dat technisch mogelijk is, kunt u Klépierre verzoeken om deze Persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor verwerking."
➢ Recht op intrekking van toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens
Indien Klépierre uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kan deze te allen tijde worden ingetrokken door gebruik te maken van de aan u voor dat doel ter beschikking staande middelen (hyperlink en/of de procedure zoals aangegeven onder 7.2 van dit Handvest). De intrekking van uw toestemming is echter, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uitsluitend rechtsgeldig voor de toekomst en laat derhalve onverlet de rechtmatigheid van de verwerking die vóór deze intrekking is uitgevoerd.
➢ Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u, ondanks de inspanningen van Klépierre om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen, van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten is te vinden op de website van de Europese Commissie.
➢ Recht om te beschikken over uw Persoonsgegevens na Uw overlijden
Ten slotte hebt U het recht om te beschikken over uw Persoonsgegevens na Uw overlijden door algemene of specifieke bepalingen vast te stellen. Klépierre verklaart zich aan die bepalingen te zullen houden.
Bij gebrek aan bepalingen erkent Klépierre de rechten van erfgenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, in het bijzonder het recht op inzage, indien nodig voor de afwikkeling van de nalatenschap, en het recht om bezwaar te maken tegen sluiting van de gebruikersaccounts van de overledene en tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.
(ii) Procedures voor het uitoefenen van uw rechten

Voor alle vragen met betrekking tot dit Handvest en/of voor het uitoefenen van uw rechten zoals hiervoor beschreven, voor het wijzigen van uw informatie via de pagina “MijnAccount”, waartoe u te allen tijde het recht hebt, of voor een specifieke vraag (die niet valt onder de opties die worden geboden op de pagina “MijnAccount”), kunt u contact opnemen met Klépierre, via e-mail dan wel per post, door een brief te sturen, tezamen met een kopie van een identiteitsbewijs, naar:

Klépierre Management Nederland B.V.
T.a.v. afdeling Digitale Marketing
Postbus 8243
3503 RE Utrecht
Emailadres: GDPR.nederland@klepierre.com

Klépierre zal u zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie sturen.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken dat aan Klépierre wordt gericht. In dat geval wordt u op de hoogte gesteld van deze verlenging en de redenen voor het uitstel.

Indien uw aanvraag elektronisch wordt ingediend, wordt de informatie, waar mogelijk, eveneens elektronisch aan u verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft.

Indien Klépierre niet op uw verzoek reageert, zal zij u op de hoogte stellen van de redenen om daar niet op in te gaan en kunt u een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en/of een gerechtelijke procedure starten.

8. Authorisatie

Met het oog op het promoten van de winkelcentra die het exploiteert, is Klépierre Management Nederland van plan één of meer van je Foto ('s) te gebruiken die op jouw Instagram-pagina staan.

Klépierre heeft contact met je opgenomen door op de Foto ('s) op je Instagram-account te reageren.

Het doel van deze toestemming is om de voorwaarden te definiëren waaronder je toestemming geeft aan Klépierre om de foto ('s) te gebruiken.

(i) Distributiemedia

Je geeft toestemming voor elke reproductie en / of weergave en / of distributie, zonder beperking van de hoeveelheid, van de foto ('s) door Klépierre in de volgende media:

- Op elke website die eigendom is van- en beheerd wordt door Klépierre of een bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group,

- Op de digitale schermen van winkelcentra die worden beheerd door Klépierre of een bedrijf dat tot de Klépierre Group behoort,

- In nieuwsbrieven die door Klépierre of door een bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group, worden verzonden om reclame te maken voor haar winkelcentra.

Deze machtiging omvat ook elke reproductie en / of weergave en / of verspreiding van jouw afbeelding die op de Foto ('s) kan worden gereproduceerd.

(ii) Gebruiksduur

Deze autorisatie wordt wereldwijd verleend voor een periode van 18 maanden vanaf het eerste gebruik. Na het verstrijken van deze periode zal Klépierre de Foto('s) verwijderen, tenzij u uw toestemming intrekt en / of vraagt om intrekking van je toestemming voor het verstrijken van deze periode, in welk geval Klépierre de Foto(' s) eerder verwijderd.

 

De Foto ('s) mogen worden gebruikt door elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Klépierre Group.

 

(iii) Rechten van derden

U garandeert Klépierre dat de Foto('s) geen enkel item bevatten dat mogelijk inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, en in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten of beeldrechten, en garandeert Klépierre tegen elk verhaal of elke actie die om welke reden dan ook kan worden ondernomen, door een natuurlijke of rechtspersoon die van mening is dat hij / zij alle rechten op de Foto('s) moet doen gelden.

U erkent dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen voordat u Klépierre toestemming geeft om de Foto('s) te gebruiken.

Deze autorisatie zal worden geformaliseerd door een opmerking van uw "Ja" gevolgd door de naam van het winkelcentrum", of een andere gelijkwaardige uitdrukking, geplaatst in reactie op Klépierre's opmerking over de Foto('s).

(iv) Verzoek om verwijdering van een Foto ('s) of intrekking van uw toestemming om de foto te gebruiken.

Naast andere rechten die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kut u op elk moment uw toestemming voor het gebruik van uw foto('s) intrekken en / of verzoeken om de geplaatste Foto(' s) te verwijderen door je verzoek aan ks_marketingdigital@klepierre.com te sturen. Dit verzoek moet de volgende informatie bevatten:

- De Instagram / Facebook-gebruikersnaam

- De URL of screenshot van de foto die moet worden verwijderd als er meerdere foto's zijn gedeeld.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Op dit Handvest is Frans recht van toepassing. Indien zich een geschil mocht voordoen en geen minnelijke schikking kan worden bereikt, is de volgens de toepasselijke procesregels vastgestelde rechtbank bevoegd.