Algemene gebruiksvoorwaarden

mobile image

Het raadplegen van de pagina's van deze website en, voor zover van toepassing, de mobiele applicatie (hierna tezamen: het “Digitale Platform”) alsmede het zich aanmelden bij het Klépierre-platform houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Wij attenderen gebruikers op het feit dat er specifieke gebruiksvoorwaarden gelden voor een aantal diensten die het Digitale Platform aanbiedt, in aanvulling op deze algemene voorwaarden.

1. Doel van het Digitale Platform

Het doel van het Digitale Platform is het verstrekken van algemene informatie over het regionale winkelcentrum Alexandrium Shopping Center en haar merken, ALEX. Tenzij anders is aangegeven, houdt informatie op het Digitale Platform nimmer een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst, een aanbieding tot koop of een aanbieding tot verkoop in.

2. Toegang tot het Digitale Platform

Klépierre Management kan niet garanderen dat het Digitale Platform zonder onderbrekingen en fouten werkt. Zij heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en de continuïteit van het Digitale Platform en de aangeboden diensten. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van het Digitale Platform, ongeacht de oorzaak; in het bijzonder kan Klépierre Management niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleuze aantasting van of toegang tot gegevens en/of de onopzettelijke verzending van virussen via het Digitale Platform. Evenmin kan Klépierre Management aansprakelijk worden gehouden voor situaties die toe te rekenen zijn aan overmacht, storingen en technische problemen in verband met apparatuur, programma's en software of het internet waardoor het Digitale Platform geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort of beëindigd.
Klépierre Management behoudt zich het recht voor om (de toegang tot) het Digitale Platform geheel of gedeeltelijk, waaronder in het bijzonder content, functionaliteiten en beschikbaarheidstijden te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. Zij heeft te allen tijde het recht om dat te doen, vooral voor het onderhouden of actualiseren van het Digitale Platform.

3. Aanmelding bij het Klépierre-platform

3.1 De Website en, voor zover van toepassing, de Applicatie biedt gebruikers toegang tot het Klépierre-platform. Een gebruiker die zich wenst aan te melden bij het Klépierre-platform dient deze gebruiksvoorwaarden door te lezen en te accepteren. Door te klikken op het vakje “Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord” bevestigt de gebruiker dat hij/zij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

Elke gebruiker kan zich slechts éénmaal registreren.

Elk gebruik van het Klépierre-platform door kinderen vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de personen die het ouderlijk gezag over de betrokken individuen hebben.

Om die reden moeten ouders die hun kinderen toegang willen laten krijgen tot het Klépierre-platform hen helpen een correct account aan te maken en toezicht uitoefenen op hun toegang tot het platform. De wettelijke voogd is verantwoordelijk voor het vaststellen of de op het Digitale Platform gepubliceerde informatie en content geschikt is voor zijn/haar kind.

3.2. Aanmelding bij het Klépierre-platform dat door Klépierre Management is opgezet biedt gebruikers de mogelijkheid om:
- te profiteren van promotieaanbiedingen, waarvan de voorwaarden voor elke afzonderlijke aanbieding worden gespecificeerd;
- de nieuwsbrief van het Klépierre-platform te ontvangen;
- toegang te verkrijgen tot bepaalde diensten van het Digitale Platform die zijn voorbehouden aan leden van het Klépierre-platform;
- commentaar te plaatsen bij artikelen die in de daarvoor bestemde gedeelten van het Digitale Platform worden gepubliceerd.

3.3. Om zich aan te melden bij het Klépierre-platform dient de gebruiker een lidmaatschapsformulier in te vullen dat op het Digitale Platform gepubliceerd is en waarin de verplichte informatie wordt verstrekt. In het bijzonder dienen gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord in te stellen waarmee zij toegang kunnen verkrijgen tot hun ledenaccount.

De gebruiker ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar aanmelding op het in het formulier aangegeven e-mailadres.

Door aanmelding krijgt de gebruiker de status van lid van het Klépierre-platform, waarna hij/zij toegang heeft tot de onder 3.1 bedoelde diensten.

Leden van het Klépierre-platform kunnen hun informatie te allen tijde wijzigen via de pagina “Mijn Account”. Ook kunnen zij zich afmelden bij het Klépierre-platform via het volgende adres info-nl@klepierre.com, o.v.v. de naam van het winkelcentrum.

3.4 Indien niet alle verplichte informatie wordt verstrekt, is aanmelding niet mogelijk. De gebruiker verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat de in het formulier aangegeven informatie volledig en juist is. Elke aanmelding die kennelijk onjuiste informatie bevat, kan worden verwijderd. Gebruikers dienen hun gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Elke verbinding via een gebruikersnaam en wachtwoord van een lid wordt geacht te zijn gemaakt door dat lid.

In geval van frauduleus gebruik, verlies, vernietiging of diefstal van de gebruikersnaam en het wachtwoord, dient de gebruiker deze zo spoedig mogelijk te wijzigen op het Digitale Platform. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van een dergelijk(e) bedrieglijk gebruik, verlies, vernietiging of diefstal.

Klépierre Management kan besluiten een lid te schorsen of uit te sluiten in geval van overtreding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.”

3.5 Verplichtingen van leden

Elk lid van het Klépierre-platform verklaart:

- slechts één account te zullen aanmaken en gebruiken;
- uitsluitend juiste en actuele informatie te zullen verstrekken;
- de andere leden te zullen respecteren en zich hoffelijk en niet agressief te zullen gedragen in de omgang met de andere leden of met het Digitale Platform;
- zich te zullen houden aan de specifieke voorwaarden die gelden voor elke aanbieding of activiteit die op het Digitale Platform wordt voorgelegd.

3.6 Contentpublicatie

Leden van het Klépierre-platform kunnen in de gelegenheid gesteld worden om commentaar te plaatsen op artikelen die in daarvoor bestemde gedeelten van het Digitale Platform gepubliceerd zijn.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de content die zij op het Digitale Platform plaatsen, alsmede voor de teksten en/of meningen die zij formuleren. Zij verbinden zich in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze gegevens de rechtmatige belangen van derden niet kunnen schaden.

In dit verband verklaren zij:
- niemand te smaden, uitschelden, pesten, opsporen, beledigen of bedreigen en de rechten van anderen niet te schenden;
- geen grove taal, zoals een belediging, te gebruiken;
- niet agressief te zijn;
- geen merken, winkels, activiteiten, producten of diensten te promoten;
- geen misdrijven tegen de menselijkheid te te tolereren en niet aan te zetten tot rassenhaat of pedofilie;
- geen valse identiteit te creëren of de identiteit van een derde aan te nemen;
- geen virussen, Trojaanse paarden, ‘logic bombs’ of andere schadelijke of vernietigende programma's te verzenden;
- de werking van het Digitale Platform niet te verstoren;
- geen inbreuk te maken op de privacy en beeldrechten van personen die naar alle waarschijnlijkheid in de content worden geïdentificeerd;
- in het algemeen geen elementen te verzenden die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, in het bijzonder merken, het recht op privacy of auteursrecht.
De gebruiker dient Klépierre Management te vrijwaren in verband met elke rechtsvordering die direct of indirect is gebaseerd op die opmerkingen en/of gegevens en die door enige partij tegen Klépierre Management kunnen worden ingesteld. In het bijzonder verklaren zij alle bedragen te zullen betalen die mochten voortvloeien uit de rechtsvordering van een derde jegens Klépierre Management, waaronder kosten van rechtsbijstand en proceskosten.

3.7 Volgens de geldende regelgeving is Klépierre Management niet verantwoordelijk voor de content die gebruikers op het Digitale Platform plaatsen. Zij beschikt echter over toezichthouders voor toezicht op de bijdragen van gebruikers. Toezicht vindt plaats na publicatie (achteraf). De keuze voor toezicht achteraf heeft te maken met de praktische onmogelijkheid, als gevolg van de onmiddellijke aard en de omvang van de content, om toezicht vooraf uit te oefenen op alle content. Hoewel het beginsel van toezicht achteraf de vrijheid van meningsuiting van de gebruiker bevordert, dient iedere gebruiker verantwoordelijkheid te nemen en zorg te dragen voor naleving van basisregels van wet- en regelgeving, zoals die welke zijn neergelegd in dit artikel. Derhalve dient de gebruiker op te merken dat Klépierre Management zich te allen tijde het recht voorbehoudt om de content, om enigerlei reden, geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder voorafgaande waarschuwing of uitleg. De gebruiker kan in dit verband geen aanspraken maken. Gebruikers die verrast of gechoqueerd zijn door de content van een andere gebruiker, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de toezichthouder op het volgende adres: info-nl@klepierre.com

4. Garanties

De gebruiker dient Klépierre Management, alsmede allen die betrokken zijn bij de vervaardiging, productie en verspreiding van het Digitale Platform, te vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden en (on)kosten als gevolg van overtreding van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van het Digitale Platform.

De gebruiker verstrekt alle informatie en gegevens geheel op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich om Klépierre Management te zullen vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle directe en indirecte schade die daaruit mocht voortvloeien.

De gebruiker is bij uitsluiting aansprakelijk voor directe en indirecte, materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan het Digitale Platform door hemzelf/haarzelf als gevolg van al dan niet illegaal gebruik van de daar verleende dienst. De gebruiker verbindt zich om Klépierre Management schadeloos te zullen stellen In de hiervoor genoemde situaties, met inbegrip van de kosten van rechtsbijstand die het bedrijf heeft moeten maken in geval de laatstgenoemde schadevergoeding moet betalen. Voorts verbindt de gebruiker zich om Klépierre Management de kosten te vergoeden die zij heeft gemaakt voor het herstel van de veroorzaakte schade.

5. Aansprakelijkheid

Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van toegang tot of gebruik van het Digitale Platform of de daarin opgenomen informatie, ongeacht de aard daarvan. In het bijzonder verstrekken de merken informatie over hun producten en diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid en kan die niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Klépierre Management.

Klépierre Management wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor de gepastheid van door gebruikers genomen beslissingen en uitgevoerde handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie die op het Digitale Platform wordt gepubliceerd.

Klépierre Management wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor door de gebruiker geleden schade, in het bijzonder als gevolg van verlies, verslechtering of verminking van bestanden of de verzending van virussen die zijn/haar computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen besmetten bij het maken van verbinding met en/of het raadplegen en/of gebruiken van het Digitale Platform.

De gebruiker erkent dat de verzending van gegevens via internet relatief technisch betrouwbaar is en dat de gegevens zelf niet beschermd zijn tegen mogelijk verkeerd gebruik. Onder die omstandigheden zijn gebruikers volledig verantwoordelijk voor het doorgeven van wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie en, meer in het algemeen, gevoelige informatie.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het treffen van alle passende maatregelen ter bescherming van hun gegevens en apparatuur tegen besmetting met virussen zoals pogingen tot binnendringing in hun computersysteem door derden via het Digitale Platform.

De gebruiker erkent dat zijn/haar apparatuur geheel op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid verbonden is met het internet en dat Klépierre Management derhalve niet verantwoordelijk is voor schade die zich mocht voordoen tijdens die verbinding.

In het volle besef van het voorgaande doet de gebruiker derhalve afstand van zijn/haar recht om Klépierre Management aansprakelijk te houden voor een of meer van bovenstaande feiten of gebeurtenissen.

6. Updates

Klépierre Management zal zich in redelijkheid inspannen om actuele informatie te verstrekken op haar Digitale Platform. Alle informatie die onder de aandacht wordt gebracht van personen die toegang verkrijgen tot het Digitale Platform is op een gespecificeerde datum geselecteerd.

De informatie moet wellicht geactualiseerd worden, hetgeen, al dan niet om technische redenen, mogelijk nog niet is gebeurd op de datum waarop deze wordt geraadpleegd, of gewijzigd worden. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of omissies.

7. Hyperlinks

Het Digitale Platform kan links bevatten naar andere websites. Tenzij anders is aangegeven, zijn de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen onafhankelijk van het Digitale Platform en van Klépierre Management. Klépierre Management kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de content op die websites, schade die zich mocht voordoen als gevolg van verbinding met die websites, de daarin opgenomen informatie, of transacties die plaatsvinden met gebruikmaking daarvan, waarvoor de website-uitgever bij uitsluiting verantwoordelijk is.

Elke hyperlink van welke aard dan ook, die toegang biedt tot het Digitale Platform of naar een van de pagina's of elementen daarvan, behoeft voorafgaand schriftelijke toestemming van Klépierre Management.

8. Functies voor uitwisseling met social media

Het Digitale Platform biedt functionaliteiten voor het delen van bepaalde content op sociale netwerken. De gebruiker verklaart zich de betekenis van de content niet te zullen toe-eigenen of schade te zullen toebrengen aan de reputatie van Klépierre Management. In elk geval vindt deze uitwisseling geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats; aangezien Klépierre Management niet de uitgever is van deze sociale netwerken, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke platforms.

9. Verwerking van persoonsgegevens

Het Digitale Platform omvat verschillende vormen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen wij naar ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens.

10. Intellectueel eigendom

Dit Digitale Platform, en in het bijzonder alle visuele elementen, alsmede de presentatie en content van alle artikelen, recensies in de pers en in het algemeen alle informatie die op het Digitale Platform verschijnt, zijn exclusief eigendom van Klépierre Management of derden waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten op grond waarvan de publicatie daarvan is toegestaan. Het is de gebruiker niet toegestaan die elementen of content op enigerlei wijze te verveelvoudigen, verspreiden of in het algemeen te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Klépierre Management.

11. Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Elke nieuwe versie wordt gepubliceerd op het Digitale Platform. De geldende versie is de versie die van kracht is op de datum waarop gebruikers het Digitale Platform raadplegen en is bindend voor die gebruikers.

12. Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar worden geacht op grond van het geldende recht, komen de gebruiker en Klépierre Management overeen om te goeder trouw opnieuw daarover te onderhandelen teneinde de economische positie waarvan zij profiteren zoveel mogelijk te behouden zoals genoemd in de onafdwingbaar gebleken bepaling.

Indien zij er niet in slagen om deze bepaling op een wederzijds aanvaardbare en verbindende manier te vervangen, wordt deze bepaling uitgesloten van deze Overeenkomst en worden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden uitgelegd alsof die bepaling is uitgesloten en blijven de overige bepalingen van kracht.